Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.

De fiscale voorwaarden voor de inkomsten uit auteursrechten, waar moet je rekening mee houden?

Het auteursrecht. Een hoop regels die het werk, gemaakt door een auteur, beschermt. Werk dat moet voldoen aan verschillende voorwaarden. Het is origineel en uitgedrukt in een concrete vorm.

Als je werk aan deze voorwaarden voldoet, dan ben je beschermd door het auteursrecht. Maar hoe zit het met die vergoeding?

Een vergoeding voor auteursrechten

Daar hangen nog extra regels aan vast. Je moet dus een werk maken dat beschermd is door het auteursrecht. En sinds de hervorming in 2022 van het fiscale gunstregime voor auteursrechten, is het duidelijk aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Je moet de rechten op je werk overdragen of in licentie geven aan derden, met het oog op exploitatie of daadwerkelijk gebruik ervan én deze derde moet je werk gebruiken voor een mededeling aan publiek, een openbare opvoering zijn of reproductie.*

Dit is een vereiste. Voldoe jij aan deze extra voorwaarden? Dan komt de vergoeding die jij ontving voor de overdracht of toekenning van je rechten in aanmerking voor een gunstige fiscale behandeling.

En, kom jij in aanmerking of twijfel je nog? Dat kan je zelf ontdekken, doe hier de test! Zo weet je meteen of jij ook recht hebt op een auteursvergoeding.

Een praktijkvoorbeeld

Een copywriter schrijft een blog voor een opdrachtgever. Een blog die de opdrachtgever later publiceert op hun website.

Het schrijven van een blog, dat valt onder een creatieve prestatie. Je kiest een bepaalde tone of voice, je maakt keuzes in de opbouw … Je drukt er je eigen creatieve stempel op. De tekst is met andere woorden beschermd door het auteursrecht, en jij bezit die rechten als auteur.

Eenmaal afgewerkt, maak je je factuur op. In de afspraken die je hebt gemaakt met je opdrachtgever, draag je alle rechten op deze geschreven blog over naar hen. Zij bezitten de rechten om de blog te publiceren, aan te passen, te vertalen … Kortom, ze mogen daar hun ding mee doen.

Je werk is klaar, je droeg je rechten over en de opdrachtgever heeft de blog gebruikt door die te publiceren op hun website die publiekelijk beschikbaar is.

En zo valt je vergoeding voor auteursrechten onder het fiscaal gunstregime. Want je voldoet aan alle voorwaarden. Je werk is beschermd door het auteursrecht, je draagt je rechten over, je wordt ervoor vergoed en de blog wordt gebruikt én gepubliceerd.

Stopt het daar? Niet helemaal. Om echt 100% in orde te zijn, moet je de juiste verdeelsleutel toepassen, het correcte btw-tarief hanteren, je opdrachtgever moet 15 dagen na betaling de roerende voorheffing berekenen op je auteursrechten en doorstorten én jaarlijks de fiscale fiche 281.45 opstellen. Een hele boterham dus.

Maar niet als je werkt via Creative Shelter. Want die rompslomp, die nemen wij voor ons. Zo bespaar je jezelf én je opdrachtgever heel wat kopzorgen en administratieve stress.

 

*Bronnen:

Art. 17, §1, 5° WIB92:

- verkregen uit de overdracht of de verlening van een licentie door de oorspronkelijke rechthebbende, zijn erfgenamen of legatarissen, van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties die bij wet zijn geregeld, bedoeld in boek XI, titel 5, van het Wetboek van economisch recht of in analoge bepalingen van buitenlands recht;

- die betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst zoals bedoeld in artikel XI.165 van het Wetboek van economisch recht of op prestaties van uitvoerende kunstenaars zoals bedoeld in artikel XI.205 van hetzelfde Wetboek;

- met het oog op de exploitatie of het daadwerkelijk gebruik van deze rechten, behalve in het geval van een gebeurtenis veroorzaakt buiten de wil van de overeenkomstsluitende partijen, overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken, door de verkrijger, de licentiehouder of een derde;

- op voorwaarde dat de voormelde oorspronkelijke rechthebbende beschikt over een kunstwerkattest als bedoeld in artikel 6 van de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers, of in analoge bepalingen of met gelijkaardige gevolgen heeft genomen door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; of

- bij gebrek daaraan, dat de rechthebbende in het kader van de overdracht of de verlening van een licentie in overeenstemming met de eerste drie streepjes deze rechten overdraagt of in licentie geeft aan een derde voor mededeling aan het publiek, voor openbare uitvoering of opvoering, of voor reproductie; “